INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych i prawach osób, które dane są przetwarzane

Zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:


1) administratorem Państwa danych osobowych jest Edward Wrótniak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU „Domator” Edward Wrótniak z siedzibą w Chorzowie, ul. Szczecińska 10, nr telefonu: +48  32 348 00 80,  e-mail: biuro@domatornieruchomości.net
2) administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3) podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia i będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy administratora, inni pośrednicy współpracujący z administratorem oraz podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych
5) podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
6) posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
7) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 
8) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny
9) podane dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)